WE'RE HIRING PLANNING SPECIALIST

WE'RE HIRING PLANNING SPECIALIST

WE'RE HIRING PLANNING SPECIALIST

WE'RE HIRING PLANNING SPECIALIST

WE'RE HIRING PLANNING SPECIALIST

JD/ Mô tả công việc

1. Planning

- Working closely with client/Project Leader to understand & identify client's briefs/- Làm việc với khách hàng / Trưởng dự án để hiểu và xác định các bản tóm tắt của khách hàng.

- Researching & brainstorming to devise a campaign that meets the client's requirements/- Nghiên cứu & xây dựng đưa ra chiến dịch đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Developing the proposal (partly or wholesome) under the directions of linemanager/- Phát triển đề xuất (một phần hoặc toàn bộ) theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

- Managing timeline during the journey of planning process & make necessary adjustment until the directions are selected by the clients/- Quản lý dòng thời gian trong suốt quá trình lập kế hoạch & thực hiện các điều chỉnh cần thiết cho đến khi các hướng được khách hàng lựa chọn.

 

2. Show Development:

- Working closely with line manager to build up the concept, strategic direction, engagement ideas & mechanism for the event show/- Phối hợp chặt chẽ với quản lý trực tiếp để xây dựng ý tưởng, định hướng chiến lược, ý tưởng và cơ chế tham gia cho chương trình sự kiện.

- Briefing creative & film designers to execute the visuals. Ensuring the quality & consistency of art & project concept/- Giới thiệu tóm tắt các nhà thiết kế sáng tạo & phim để thực hiện hình ảnh. đảm bảo chất lượng và tính nhất quán của nghệ thuật & khái niệm dự án.

- Working with show producers/specialists to develop stage performances following the agreed direction./ - Làm việc với các nhà sản xuất chương trình/chuyên gia để phát triển các tiết mục sân khấu theo định hướng đã thống nhất

 

3.Training and support

- Supervise and give guidance to junior members of the planning team /Giám sát và hướng dẫn các thành viên cấp dưới của nhóm lập kế hoạch

Yêu cầu công việc

  • Having at least 2 years’ working experience as a same position/ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
  • Good at spoken & written English communication skills./ Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh nói & viết t ốt
  • Has good background in Marketing/ Có nền tảng tốt về Marketing
  • Understanding all office software well, especially master of Microsoft PowerPoint/Canva/… Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, đặc biệt thành thạo Microsoft PowerPoint/Canva
  • Presenting confidently/ Tự tin khi thuyết trình

4. Quyền lợi

  • opening working environment/ Làm việc trong môi trường cởi mở
  • Competitive salary and bonus based on the actual performance/ Lương thưởng cạnh tranh theo hiệu quả công việc thực tế ( > 15M ) 
  • Social Insurance, Health Insurance as required by law/ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật
  • Project-based bonus/thưởng theo dự án

5. Kỹ năng cần thiết

Tiếng Anh.•Planning Management•Content Creation