VECA Việt Nam

PHÓNG SỰ GIỚI THIỆU VECA - FBNC

PHÓNG SỰ GIỚI THIỆU VECA - FBNC

PHÓNG SỰ GIỚI THIỆU VECA - FBNC

PHÓNG SỰ GIỚI THIỆU VECA - FBNC

PHÓNG SỰ GIỚI THIỆU VECA - FBNC

Veca mong muốn mang lại giải pháp giảm nhẹ áp lực cho việc xử lý rác thải bằng cách khuyến khích Người dùng phân loại rác - bán phế liệu.