VECA Việt Nam

Giới thiệu về VECA trên VTV1

Giới thiệu về VECA trên VTV1

Giới thiệu về VECA trên VTV1

Giới thiệu về VECA trên VTV1

Giới thiệu về VECA trên VTV1

VECA là ứng dụng kết nối thu mua ve chai hoàn toàn miễn phí. 
Bạn không chỉ đóng góp vào việc giảm áp lực cho môi trường, mà còn giúp các cô chú ve chai thu mua hiệu quả hơn.